Montáž elek. zariadení NN a VN

  • Elektroinštalačné práce na výrobných a skladových halách, administratívnych budovách a rodinných domoch
  • Štruktúrovaná kabeláž a Elektronicky zabezpečovací systém Jablotron
  • Montáž bleskozvodov v zmysle STN EN 62305 1-4
  • Elektroinštalačné práce a prípojky NN/VN
  • Montáž a dodávka kompletných VN transformačných staníc, úsekových vypínačov ÚV a rozvádzačov VN/NN
  • Výmena izolačného oleja v olejových transformátoroch
  • Odstraňovanie nedostatkov po OPaOS a úradných skúškach
  • Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov MPP pre trafostanicu
  • Dodanie ochranných a pracovných prostriedkov v zmysle STN 38 1981:1980