Stavebný dozor

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 16 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe vzdelania oprávnený na

 • vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na

 • vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných
  zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných
  štúdií,
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich
  zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
 • spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 • vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných
  inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním
  stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
 • vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
 • vykonávanie stavebného dozoru.